تلفن تماس 44264265 - 051
     

بازدید جناب آقای مقصودی عضو محترم شورای شهر از خانه باران

بازديدجناب مهدي مقصودي مدير روزنامه ستاره شرق در سبزوار و عضو محترم شوراي شهر


آقاي نيكفر مشاور فرماندار
و آقاي ششتمدي خبرنگار

 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867