تلفن تماس 44264265 - 051
     

بازدید مهندس موسوی و خواهر گرانقدرشان از مجموعه خیریه خانه باران نوید بخش روزهای روشن و پر امیدی برای این موسسه خیریه می باشد.

صفحه61 از61
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867