تلفن تماس 44264265 - 051
     

دوستان و ياران صميمي ام
برآنيم تا در پرتو حضرت حق و عنايات شما سروران ارجمند ، اولين جلسه نيكوكاران خانه باران را در تهران برگزار نماييم ،

سپاس از مهربانوهای عزیز انجمن نیکوکاری خانه باران سبزوار
جهت اهدای مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال

در جلسه 24 مهر ماه 1396

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار خانه باران سبزوار جهت اهدای مبلغ سه میلیون و هضتصد و نه هزار ریال در ششمین جلسه سال 1396 به تاریخ 28شهریور ماه

سپاس از این بانوان انجمن نیکوکار خانه باران جهت اهدای مبلغ شش میلیون و چهارصد و سی هزار ریال در پنجمین جلسه سال 1396 به تاریخ 6 شهریور ماه

سپاس از این بانوان انجمن نیکوکار خانه باران جهت اهدای مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال در چهارمین جلسه سال 1396 به تاریخ 9 مرداد ماه 

سپاس از این بانوان انجمن نیکوکار خانه باران سبزوار جهت اهدای مبلغ پنج میلیون و چهارصد و هشتاد ریال در سومین جلسه سال 1396 به تاریخ 12 تیر 1396

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار خانه باران سبزوار جهت اهدای مبلغ 5میلیون و پانصد هزار ریال در دومین جلسه سال 1396 به تاریخ 27 اردیبهشت

وقتی باران
به دیوارِ کاهگلیِ خاطره ها می زند؛
عطـــرِ تو از کوچـه های بهـــار می آید...

#مینا_آقازاده

صفحه5 از5
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867